Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží:

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákaznik právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Toto právo se však vztahuje pouze na fyzické osoby (nikoliv na nákupy na IČO).

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel ze zákona právo od smlouvy odstoupit
bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14kalendářních dnů ode dne:

- uzavření smlouvy:
- jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.

Doporučujeme aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu atd.).
S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který
bude zboží dostatečným způsobem chránit. Současně je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost
za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět k Prodávajícímu.
Adresa duručení (vrácené zboží): Aquabath CZ, Bořivojova 58, 130 00 Praha 3


Reklamace:

Postup při reklamaci:
Při reklamaci zboží postupujte následovně:
Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu reklamačního oddělení: Aquabath CZ, Bořivojova 58, 130 00 Praha 3
a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury či jiného nákupního dokladu, v případě většího zboží lze telefonicky domluvit svoz
přepravní společností DPD. Zákazník se může o průběhu reklamace informovat e-mailem info@virivky-venkovni-vnitrni.cz o ukončení
a o výsledku reklamace bude zákazník informován písemně. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy ve smyslu s § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly.
Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady,
která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak.
Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly
v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré
nutné náklady kupující. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Finanční prostředky z utnané reklamace či z vrácení zboží budou zaslány spotřebitely bezhotovostně bankovním převodem.


Zpět k nákupu